Juridisch

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

Juridisch


shutterstock_FC00019Het minnelijke traject leidt helaas niet altijd tot het gewenste resultaat. De debiteur kan de vordering bijvoorbeeld betwisten, of hij hoopt dat u door de juridische kosten van een procedure af zal zien. Wat de reden ook mag zijn, onze juridische afdeling staat klaar om u met raad en daad bij te staan. Zij helpen u vakkundig bij de beoordeling van uw kansen en bij het begeleiden van uw zaak.

Wat u eerst moet weten

Een gang naar de rechtbank is jammer genoeg niet zonder kosten. Als u uw gelijk wilt halen bij de rechter, dan zal dit een investering van u vragen. Aan iedere procedure zijn namelijk kosten verbonden en deze kunnen weer per zaak verschillen. Om onze werkzaamheden voor u te kunnen verrichten zullen wij u daarom eerst om een voorschot vragen. Dit kunnen wij niet mooier maken dan het is. De kennis en expertise van onze juristen staan daarentegen wel tegen een scherp tarief tot uw beschikking. Ook verwerken wij alle juridische kosten in de eis. Zo maakt u een goede kans om alle kosten ook weer vergoed te krijgen.

Het gerechtelijke traject stapsgewijs verklaard

Mocht u besluiten om uw zaak voor de rechter te brengen, dan wilt u natuurlijk graag weten waar u aan toe bent. Kort samengevat bestaan onze werkzaamheden voor u onder andere uit het opstellen van de dagvaarding, het procederen bij de rechtbank en de executie van het vonnis. Wat deze werkzaamheden precies inhouden en hoe een gerechtelijke procedure verloopt leggen wij hieronder stap voor stap aan u uit.

De tegenpartij dagvaarden

De dagvaarding is het eerste processtuk in een gerechtelijke procedure en vermeldt de inhoud van de zaak en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijk opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.
Als u na ons advies besluit te dagvaarden, dan gaat onze juridische afdeling direct voor u aan de slag. Uw dossier wordt eerst compleet gemaakt (door toevoeging van bewijsstukken bijvoorbeeld) om uw zaak zo goed mogelijk aan te leveren bij het desbetreffende gerecht. Hierna stellen wij de dagvaarding op en zorgen ervoor dat deze door een gerechtsdeurwaarder wordt getekend. De tegenpartij kan vervolgens op twee verschillende manieren op de dagvaarding reageren:

De tegenpartij meldt zich niet

Indien de tegenpartij zich niet meldt (schriftelijk), concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Normaliter wordt de eis dan door de rechter overgenomen en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. Dit eindvonnis is dan ook meteen het einde van de procedure bij de rechtbank.

De tegenpartij meldt zich wel

Als de gedaagde zich meldt (schriftelijk), krijgt hij de gelegenheid om zich te verdedigen. Binnen een vastgestelde termijn kan hij door middel van een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren. Na ontvangst van dit verweer formuleren wij in overleg met u en onze juristen een passend antwoord. Er zijn nu twee opties mogelijk. Of de rechtbank besluit om alle partijen zich fysiek te laten melden om hun betoog mondeling uiteen te zetten (Comparitie van Partijen), of de rechtbank besluit om nog ronde van schriftelijk verweer (Conclusie van Repliek).

Schikking

Gedurende de hele procedure is het mogelijk om de zaak te schikken. Een schikking is een overeenkomst tussen beide partijen om van een rechtzaak af te zien. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Mocht er niet geschikt worden, dan beslist de rechter door middel van een tussenvonnis hoe de procedure wordt voortgezet.

Vonnis

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan volgt er een eindvonnis. Is de rechtbank echter van mening dat dit niet het geval is, dan volgt er een tussenvonnis. In het tussenvonnis beschrijft de rechtbank welke proceshandelingen zij wenselijk acht (bijvoorbeeld door middel van een bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of plaatsopneming) om tot een eindvonnis te kunnen komen. Het eindvonnis is de laatste beslissing van een rechter.

U bent het niet eens met de beslissing. Hoe nu verder?

Wanneer één of beide partijen het niet eens zijn met de uitspraak, dan kunnen zij in hoger beroep gaan en het vonnis voorleggen aan een hogere beroepsrechter (dit kan niet bij verschuldigde bedragen van minder dan € 1.750,-). Hoger beroep wordt aangetekend bij één van de vijf gerechtshoven in Nederland. Na de uitspraak van de hogere beroepsrechter kan de in het ongelijk gestelde partij het arrest nog voorleggen aan de Hoge Raad (in cassatie gaan). De duur van een gerechtelijke traject is om deze redenen moeilijk in te schatten. Als minimum kan worden uitgegaan van een tijdsbestek van 3 maanden, maar een jaar of langer is ook goed mogelijk.

U bent in het gelijk gesteld. Wat nu?

Nadat de rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, dan heeft u nog niet meteen uw geld. Een gerechtsdeurwaarder kan met het eindvonnis op verschillende manieren uw geld invorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: loonbeslag, bankbeslag, beslag op auto’s en boedel, etc. Voor de executiefase start wordt eerst bepaald welke executiemogelijkheden het meest geschikt zijn voor uw dossier.

Wie betaalt de juridische en buitengerechtelijke kosten?

De rechter kan de partij die overwegend in het ongelijk is gesteld veroordelen om de kosten van de tegenpartij te betalen. Wanneer geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen betaalt ieder zijn eigen kosten. Onder de kostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten en verdere buitengerechtelijke kosten.

Wilt uw weten wat Goederaad Incassobureau voor u kan betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We komen graag langs voor een adviesgesprek waarbij we gericht naar een oplossing kunnen zoeken voor uw incasso- of juridische problemen.